أوزان الأفعال

أوزان الأفعال

 

Form 1 - فعل 

 
Expresses the general verbal meaning of the root .

Root

Form 1 verb

خ ر ج  - leaving, departing

خرج - to leave, go out

ج م ع - joining, uniting

جمع - to gather, collect

ع م ل – working, doing

عمل - to work, to do

ق ط ع - cutting

قطع - to cut, cut off

ب ع د separating, distance     

بعد - to be far from

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 2  فعّل


Built on form 1 by (adding a shadda to the second letter) 


1-Often is a causative version of the form 1 verb (the meaning of causative is to make someone or something do the action of the verb)

 

دَرَسَ means "to study"; درَّس means "to make (s.o.) studies; to teach (s.o.)"

 


2-Often an intensive version of the form 1 verb (the meaning of intensive meaning is to do the action of the verb with intensity)

 

كسر means "to break,  كسَّر means "to break something an make it pieces, to smash"  

 

 

Put the following verbs in sentences after making them in form 2 and identify is the meaning causative or intensive:

كسر – قطع – علم – درس- ذكر- جمع- عرف

 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Form 3 - فاعل 

 
Built on form 1 by adding an alif between the first and second radicals of the form 1 verb

 
1-Usually gives the meaning of doing the action of the verb with someone else

 

عمل means "to work"; عامل means "to treat or deal with (s.o.)"

 

2- It gives also the meaning of trying to do something.

 حاولit means "to try"

 

 

Put the following roots in sentences after making them in form 3 and identify is the meaning to do something with someone or to try to do something:

ح.و.ل      -    س.ب.ق    -    ح.د.ث     -    ع.م.ل     -     س.ع.د    -     ق.ب.ل

 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

 

Form 4 - أفعل 
Built on form 1 by prefixing an alif to the form 1 verb and putting a sukuun over the first letter 
Similar to form 2 in that it is usually a causative version of the form 1 verb

So the meaning is to make someone or something do the action of the verb

خرج means "to go out"أخرج means "to expel"

 

اكتب شكل 4 من الأفعال و ضعها في جملة:

 

دخل – وقف – جلس – نام – وقع

 

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

 

 

Form 5 - تفعّل 
Built on form 2 by adding the تـ to the form 2 verb 
Often a reflexive version of the form 2 verb (it means to do the action of the verb by oneself)

خرّج means "to graduate"  تخرج means "to graduate" (Note: form 5 is usually intransitive)

 

Sometimes an intensive version of a form 1 verb but with reflexive meaning also

جمع  means "to collect, gather"; تجمّع means "to congregate, to flock together"

 

اكتب الشكل 5 من الأفعال و ضعها في جملة:

وقف – علم – ذكر

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Form 6 - تفاعل 
Built on form 3 by adding the prefix تـ to the form 3 verb 
Usually a reflexive version of the form 3 verb (to do the action of the verb by oneself) 

عامل means "to treat or deal with (s.o.)"; تعامل means "to deal with each other" (Form 6 is usually intransitive)

 

اكتب الشكل 6 من الأفعال و ضعها في جملة:

ناقش – حاور – حادث – عاون – قاتل – حارب

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

 


Form 7 - انفعل 
Built on form 1 by adding the prefix انـ to the form 1 verb 
Usually a  passive version of the form 1 verb

قطع means "to cut, to cut off"; انقطع means "to be cut off

 

اكتب الشكل 7 من الأفعال و ضعها في جملة:

كسر – شغل – فصل – فتح – غلق – صلح

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

 


Form 8 - افتعل 
Built on form 1 by adding the prefix ا to the form 1 verb and placing a sukuun must be placed over its first letter
Often a reflexive version of the form 1 verb (to do the action of the verb by oneself)

جمع means "to collect, gather"; اجتمع means "to meet"


اكتب الشكل 8 من الأفعال و ضعها في جملة:

غسل – نقل – حفل – سمع

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 


Form 9 - افعلّ 
Built on form 1 by adding the prefix ا to the form 1 verb, placing a sukuun over its first letter, and adding a shadda to the last letter
Relates to colors

ح م ر relates to "redness"; احمرّ means "to become or turn red"

 

This verb form is actually quite rare

 

 

Form 10 – استفعل


Built on form 1 by adding the prefix استـ to the form 1 verb and inserting a ت between the first and second letters; a sukuun must be placed over the first letter
1-Often the meaning of this form is to do the action of the verb by oneself with exerting efforts

خرج means "to go out"; استخرج means "to extract "

 

2-Often means "to request or to seek information"

علم  means "to know"; استعلم means "to request information so the meaning is to ask"

 


3-also means "to request or to seek something" for oneself

عمل  means "to make; to do"; استعمل means "to use, to put into operation" (that is, to seek to make something work for oneself)

 


اكتب الشكل 10 من الأفعال و ضعها في جملة:

نتج – خدم – قدم – علم –  فهم

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill the following with verbs in the correct form:

 

 

فجأة ............ السيارة.                                                                و.ق.ف

الرجل ............... الكوب الى قطع صغيرة.                                       ك.س.ر

................. البنت السيارة.                                                          و.ق.ف

المدرس ................. الطلاب الدرس.                                              د.ر.س

أمس .............. أحمد صديقة في التليفون.                                         و.ص.ل 

.............. الطلاب الدرس.                                                          ع.ل.م

الولد ............... القطة الصغيرة لبن.                                              ش.ر.ب

.............. المجرم أن يهرب ولكن الشرطة اعتقلته.                               ح.و.ل

المدير ............. الموظفين بطريقة جيدة.                                           ع.م.ل

نسيت اسمك! ولكن الآن .............. ، أنت اسمك أحمد.                            ذ.ك.ر

.............. البنت الورقة الى عشرين قطعة صغيرة.                               ق.ط.ع

الجيش .............. في الحرب .                                                      ح.ر.ب

Uppsala University 2015 program